Klub lékařů Podorlicka
   
 
 
STANOVY

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek č. 1

    Klub lékařů Podorlicka (dále pouze KLP) je zájmová a profesní organizace lékařů a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví. KLP je samostatná, dobrovolná a na státní moci, politických stranách a jiných organizacích nezávislá organizace.
Článek č. 2
    KLP působí na území uzlového telefonního obvodu Žamberk. Jeho sídlem je Žamberk.
Článek č. 3
    Základní cíle KLP jsou:
a)upevňování vědomí profesionální sounáležitosti členů
b) podpora soustavného vzdělávání členů
c) ochrana a obhajoba práv a zájmů členů vůči orgánům státní moci a zdravotním pojišťovnám.
ČLENOVÉ, JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI
Článek č. 4
    Řádným členem KLP se může stát každý, kdo splňuje čl. č. 1 a kdo o to písemně požádá. Čestným členem KLP se může stát osoba, která významným způsobem napomáhá činnosti KLP.
    Členství v KLP je dobrovolné, všichni členové jsou si rovni.
    Ve sporných případech řeší přijetí nového člena Rada KLP.
Článek č. 5
    Členství zaniká:
a) úmrtím člena
b) písemným prohlášením člena o vystoupení, a to dnem doručení tohoto prohlášení
c) rozhodnutím předsedy KLP o zrušení členství pro neplacení
členských příspěvků
d) rozhodnutím Rady KLP o zrušení členství pro činy člena,
které se neslučují se stanovami KLP
Článek č. 6
    Člen KLP má právo:
a) být účasten na všech setkáních a jednáních KLP
b) podávat návrhy a stanoviska předsedovi a Radě KLP
c) volit a být volen do Rady KLP
Článek č. 7
    Člen KLP je povinen:
a) dodržovat stanovy KLP
b) řádně vykonávat funkci v KLP, do které byl členskou základnou zvolen
c) platit pravidelně členské příspěvky každý rok nejpozději do konce března
d) zachovávat zásady kolegiálního vztahu k ostatním členům
KLP
e) dodržovat kázeň ve věcech společného zájmu, bylo-li usnesení v těchto otázkách přijato kvalifikovanou většinou
ORGÁNY KLP
Článek č. 8
    Orgány KLP jsou:
a) členská schůze KLP
b) Rada KLP
c) předseda KLP
Článek č. 9
    Členské schůze svolává formou písemných pozvánek předseda KLP.
    Členské schůze KLP musí být svolány alespoň 5x ročně. Pokud požádá o svolání členské schůze alespoň jedna třetina KLP, musí být svolána nejpozději do 14 dnů. Usnesení přijímá členská schůze na základě demokratického projednání nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
    O projednání a hlasování musí být veden stručný zápis.
Článek č. 10
    Rada KLP je včetně předsedy 5-tičlenná. Složení Rady KLP: předseda, pokladník, revizor, člen pro styk se zdravotními pojišťovnami a člen pro styk s ČLK.
a) předseda: svolává a řídí schůze KLP, zajišťuje sám nebo prostřednictvím pověřené osoby odborné přednášky, sportovní či jiné akce, dle potřeby svolává a řídí schůze Rady KLP, před ukončením mandátu pověřuje některého člena (ne člena Rady ) uspořádáním voleb předsedy a Rady na další funkční období, vydává rozhodnutí o ukončení členství v KLP pro neplacení členských příspěvků
b) pokladník: vybírá členské příspěvky a stará se o finanční záležitosti KLP
c) revizor: kontroluje hospodaření KLP
d) člen pro styk se zdravotními pojišťovnami: dle potřeby zajišťuje jednání se zástupci jednotlivých zdravotních pojišťoven
e) člen pro styk s ČLK: dle potřeby zajišťuje informace z okresního sdružení ČLK
    KLP si volí předsedu a ostatní členy Rady na období 5 let v tajném hlasování.
    Volby provádí pověřený člen KLP. Pověřený člen také vyhlašuje způsob voleb a jejich výsledky.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
Článek č. 11
    Činnost KLP je financována z členských příspěvků. Výši členských příspěvků na kalendářní rok vyhlašuje předseda KLP.     Nepracující důchodci a ženy na mateřské dovolené jsou od placení členských příspěvků osvobozeni.
    Prostředky KLP jsou majetkem účelově určeným k plnění úkolů a potřeb členské základny v souladu se stanovami KLP. Prostředky musí být využívány účelně a hospodárně.
    Předseda KLP je oprávněn rozhodnout o uvolnění financí na výše uvedené záležitosti do výše 5000,-Kč.
    Rada KLP je oprávněna rozhodnout o uvolnění financí na výše uvedené záležitosti do výše 10000,-Kč.
    O uvolnění financí vyšších než 10000,-Kč musí rozhodnout členská schůze KLP a to nadpoloviční většinou přítomných členů.
ZNAK
Článek č. 12
    Znak KLP je černobílý. Tvoří jej bílá orlice, která drží v drápech černou tyč s ovinutou bílou užovkou.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek č. 13
    KLP zaniká, usnese-li se na tom dvoutřetinovou většinou aktuální členské základny členská schůze. Členská schůze rozhodne o tom, jakým způsobem se naloží s majetkem KLP.